کانون آگهی و تبلیغات طرح آفرینان

شرکت های تجاری موفق به چه دلیل به نیاز سنجی اهمیت می دهند ؟

نیازسنجی فرایندی است سامان‌مند ﺑﺮای مشخص کردن ﻫﺪف‌ها، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شکاف میان وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺪفﻫﺎ، و سرانجام ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ برای عمل و پیاده‌سازی راه‌حل‌هاست. همچنین آن را فرایند گردآوری و واکاوی اﻃﻼﻋﺎتی تعریف کرده‌اند که به شناسایی نیازهای افراد، گروه‌ها، نهادها، ﺟﺎﻣﻌﻪ محلی و یا ﺟﺎﻣﻌﻪ منتج می‌شود. به سخن ساده‌تر، نیازسنجی فرایند شناسایی نیازهای مهم و فراهم‌آوری راه‌های رفع آن نیازهاست.