هدایای-تبلیغاتی جدید و زیبا

استفاده کارآمد از هدایای تبلیغاتی

در مناسبت ها شما یکی از انواع هدایای تبلیغاتی را با هک نام و نشان خودتان در میان مشتریان  توزیع می نمایید. که خیلی هم خوب است. اما روش های دیگری نیز برای توزیع هدایا وجود دارند. هدایا همیشه تبلیغاتی نیستند،  بنابراین در چنین موقعیت هایی بهتر است کمتر به موضوعات کوتاه مدت نگاه کنید و بیشتر به ادامه رابطه بی اندیشید.

زمان هایی نیز وجود دارد که شما به دنبال گسترش و ارتقا فعالیت های شرکت خدمات گیرنده از خودتان هستید(نتیجه این موضوع به خرید بیشتر از شما می انجامد)، در چنین مواقعی میتوانید هدایا را به صورت مشارکتی و همراه را با نام شرکت مشتری چاپ نمایید و برایشان ارسال نمایید! (البته این موضوع می بایست در برنامه جامع بازاریابی و تبلیغات پیش بینی شود) این روش در مواقعی که دارای برنامه بلند مدت مشارکت هستید بسیار موثر است.