کارت ویزیت- سربرگ-پاکت نامه- کاغذ یادداشت-پیوست های مورد نیاز

یکی از اقدامات اولیه در زمان تولد یک کسب و کار تهیه یک ست اداری متناسب است

یکی از ابتدایی ترین اقدامات در زمان تولد یک کسب و کار، هویت سازی  برای آن است . ست ادرای در واقع به خاطر استفاده از طراحی گرافیکی و ایجاد هویت بصری برای هر مجموعه ای اهمیت پیدا می کند. و در گروه اقدامات اولیه قرار میگیرد. یک طراحی خاص که بر روی تمام اوراق اداری چاپ می گردد و نشان دهنده نوع کار ، میبن پیام و اهداف ، کاراکتر و ویژگی های مجموعه ی تابعه خود است و این پیام را به مخاطبان خود منتقل می کند که با مجموعه ای منظم و ساماندهی شده روبرو هستند.

از این جهت طراحی ست اداری و چاپ آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از ضروری ترین اقلام مورد نیاز هر بنگاه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.