طرح آفرینان

انواع بازاریابی

بازاریابی شامل هر اقدامی است که شما به منظور دستیابی به مشتریان و ترغیب آن‌ها انجام می‌دهید. فرایند فروش شامل هر اقدامی است که شما آن را با هدف بستن قرارداد فروش و گرفتن امضای مشتری انجام می‌دهید. فروش به نتایج توجه کمی دارد و فقط به رشد می‌اندیشد، امابازاریابی در جستجوی افق‌های دوردست و رسیدن به مرحله توسعه است.

انواع بازاریابی

بازاریابی دارای انواع مختلفی است:

بازاریابی صنعتی، بازاریابی مصرفی، بازاریابی چندسطحی، بازاریابی پارتیزانی، بازاریابی مویرگی، بازاریابی چریکی، بازاریابی دهان به دهان، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی تک به تک، بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی ویروس‌وار، بازاریابی سیستماتیک، بازاریابی مفهومی، بازاریابی ترکیبی، بازاریابی ارزشی

ادامه‌ی خواندن